Login Clienti
Nume cont: Parola:

Home Despre Noi Informatii financiare Clienti Servicii Cariere Contact Ajutor
Taxe si comisioane online Cont demo tranzactionare online
 
Cautare in site  
 
> Documente > Ghid de investitii > Glosar > Intrebari si raspunsuri
 

Societatea de servicii de investitii financiare -
S.S.I.F  ESTINVEST S.A
., avand sediul
in Focsani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea,  inregistrata la Registrul Comertului Vrancea
sub nr. J39/663/1995, cod unic de inregistrare 8017326, capital social
5.400.000 lei,  autorizata pentru prestarea
de servicii de investitii financiare prin Decizia Comisiei Nationale a
Valorilor Mobiliare nr. 1947/15.10.2007 (actualmente Autoritatea de
Supraveghere Financiara, Sector Instrumente si Servicii Financiare, cu sediul in
Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Serviciul Protectia
Investitorilor - telefon: 021 6596 308), avand nr. de inscriere in Registrul
C.N.V.M.  PJR01SSIF/390040, cod operator
date personale nr. 4284, reprezentata legal prin Isac Ovidiu-Lucian,Director
General, in calitate de "Intermediar",
si

Titularul de cont
identificat prin cererea de deschidere de cont (numit formular de deschidere de
cont)  denumit in cele ce urmeaza "Client" ,

 

au convenit incheierea acestui contract de servicii de
investitii financiare cu respectarea urmatoarelor clauze : 

 

             I.OBIECTUL 
CONTRACTULUI

Art. 1- Intermedierea tranzactiilor
cu valori mobiliare si instrumente financiare derivate pe pietele reglementate,
pentru Clientii cu conturi de instrumente financiare si disponibilitati in
numerar deschise la Intermediar, in conformitate cu optiunile Clientului si in
baza dispozitiilor legii si a prezentului Contract. Obiectul este completat de
anexele pe tipuri de produse si servicii ce fac parte integranta din Contract.

                     
II.DURATA  CONTRACTULUI

Art. 2- (1) Prezentul Contract
intra in vigoare la data semnarii lui de catre partile contractante.

(2) Contractul se incheie pe o
durata de un an si se prelungeste automat in cazul in care Clientul sau
Intermediarul nu-si exprima optiunea de incetare a contractului, cu cel putin  30 de zile inaintea expirarii duratei pentru
care a fost incheiat.

Art. 3- Prezentul contract va
putea fi completat, modificat prin acordul partilor contractante, incheindu-se in
acest scop act aditional, semnat si stampilat de ambele parti, exceptand
prevederile art. 31 alin. 3, 4, 5.

                    III. DREPTURILE  SI 
OBLIGATIILE  INTERMEDIARULUI

Art. 4- (1) Intermediarul
deschide in evidenta proprie conturi de numerar si instrumente financiare ale
Clientului.

(2) Intermediarul deschide
Clientului cont analitic de disponibilitati in numerar, in care evidentiaza
sumele pentru decontarea tranzactiilor, retragerile efectuate, precum si  comisioanele, taxele, tarifele si impozitele
asociate.

(3) Intermediarul deschide
Clientului conturi de instrumente financiare in care inregistreaza instructiunile
si operatiunile aferente realizarii de tranzactii.

(4) Toate sumele din contul
Clientului: a) sunt pastrate in cont bancar deschis de Intermediar la banca; b)
sunt platibile la solicitarea scrisa a Clientului, in maxim 3 zile lucratoare
de la data primirii cererii de catre Intermediar (in cont bancar sau prin
mandat postal), cu exceptia sumelor necesare pentru finalizarea tranzactiilor
aflate in decontare sau a ordinelor aflate in executie - sume platibile in
maxim 3 zile lucratoare de la disparitia exceptiilor - dupa retinerea sumelor
cuvenite Intermediarului; c) nu sunt purtatoare de dobanzi in beneficiul
clientului.

Art. 5 (1)- Estinvest este
autorizata de Client sa efectueze schimbul valutar al sumelor existente in
contul Clientului in valuta necesara pentru decontare. Schimbul valutar va fi
efectuat la cursul valutar al bancii prin care se efectueaza schimbul, fara
perceperea unui comision de catre Estinvest.
Clientul va putea contesta cursul de
schimb valutar numai daca Intermediarul va aplica un curs de schimb diferit de
cursul de schimb practicat de catre banca. Pentru solicitarile de retragere din
cont a acestor sume, comisioanele bancare, in lei si valuta vor fi suportate de
catre Client.

(2) Estinvest  este imputernicita de Client pe toata durata
contractului de intermediere ca, in numele si pe seama acestuia, sa solicite
plata, sa incaseze si sa vireze in contul acestuia deschis la Estinvest
dividendele cuvenite Clientului detinator al valorilor mobiliare la data de inregistrare
stabilita prin Hotararea Adunarii generale a actionarilor de distribuire a
dividendelor a oricareia dintre societatile admise la tranzactionare pe pietele
de capital, conform reglementarilor in vigoare, formuland si depunand in numele
Clientului orice cerere si declaratie necesara in acest sens.

(3) Exceptand situatia prevazuta
la art. 4.4 b), Clientul solicita in mod expres prin prezentul Contract pastrarea
contravalorii actiunilor vandute in contul sau deschis la Intermediar, in
vederea reinvestirii.

Art. 6-  Intermediarul nu va fi raspunzator pentru sumele de bani ale Clientului,
in intervalul in care banii se afla in circuitul bancar, postal, pana la
intrarea efectiva a acestora in contul Intermediarului sau al Clientului. 

Art. 7- Intermediarul va
identifica persoanele fizice, persoanele care intentioneaza sa actioneze in
numele Clientului, persoana fizica, juridica sau entitate fara personalitate
juridica, potrivit regulilor referitoare la identificarea persoanelor fizice si
va analiza documentele in baza carora persoanele sunt mandatate sa actioneze in
numele acestora.

Art. 8- (1) Intermediarul poate
da curs oricarei comunicari transmise de Client in legatura cu optiunile sale
privind tranzactiile pe piata financiara considerandu-le autentice si date cu
buna credinta.

(2) Intermediarul poate refuza sa
dea curs unei comunicari pe care o considera ca nefiind autentica, fara a putea
fi tras la raspundere de Client sau de catre o alta persoana pentru un asemenea
refuz.

(3) Refuzul de a executa un
ordin este comunicat imediat Clientului impreuna cu justificarea lui.

(4) Intermediarul poate, dar nu
este obligat, sa verifice comunicarile primite.

Art. 9- (1) Intermediarul are
dreptul sa primeasca plata, conf. art. 31 din prezentul Contract  pentru serviciile oferite  Clientului.

(2) Intermediarul isi rezerva
dreptul sa nu accepte sau sa limiteze accesul Clientului la una sau mai multe
dintre pietele si serviciile solicitate.

(3) Intermediarul are dreptul de
a primi plata pentru serviciile oferite Clientului (decontarea tranzactiilor,
comisioanele, taxele, impozitele si alte obligatii prevazute de actele
normative si de prezentul Contract) inainte de a realiza transferul  proprietatii si gajarea valorilor mobiliare.

Art. 10- (1) Intermediarul va
transmite Clientului, sau va pune la dispozitie, pe un suport durabil,
formularul de confirmare a executarii ordinului cel mai tarziu in prima zi lucratoare
ce urmeaza executarii ordinului, iar daca Intermediarul primeste confirmarea de
la o terta persoana, cel mai tarziu in prima zi lucratoare ce urmeaza primirii
confirmarii de la respectiva terta persoana.

(2) Anual Intermediarul va
transmite Clientului formularul de raportare privind activele acestuia cu
instrumentele financiare sau fondurile detinute.

Art. 11- Intermediarul are
dreptul sa corecteze erorile generate de operatiuni gresite in conturile
Clientului, prin interventia in conturile acestuia, fara a afecta fondurile sau
instrumentele financiare detinute de Client, inainte de inregistrarea erorilor.

Art. 12 - Intermediarul se obliga
sa pastreze in siguranta inregistrarile, evidentele si conturile pentru a putea
in orice moment sa distinga activele detinute 
pentru un Client de activele detinute pentru orice alt Client si de
propriile active.

Art. 13- (1) Intermediarul actioneaza
numai in baza instructiunilor Clientului exceptand cazurile expres prevazute de
lege si de prezentul Contract.

(2) Intermediarul poate, dar nu
este obligat sa execute instructiunile Clientului, in cazul in care soldul in
numerar din contul acestuia din urma nu este acoperitor pentru instructiunile
date, situatie in care Clientul se obliga in mod expres fata de Intermediar,
prin ordinul dat, sa acopere pozitia debitoare in cont.

Art. 14- (1) Intermediarul va
primi instructiunile de executat doar de la detinator sau de la  persoana autorizata.

(2) Intermediarul va putea
proceda oricand la tranzactionarea oricaror instrumente financiare detinute de
Client sau la anularea ordinelor lansate de catre acesta, in situatia in care
soldul de numerar din conturile acestuia este negativ sau nu acopera suma
necesara pentru decontarea tranzactiilor efectuate precum si taxele si
comisioanele aferente.

(3) Eventualele diferente
negative determinate de evolutia pretului instrumentelor financiare vor fi
suportate de catre Client, care va ramane debitor fata de Intermediar cu suma
respectiva, iar in caz de neplata se vor adauga si penalitati de intarziere in
conformitate cu art. 32 din  Contract.

(4) Neacoperirea obligatiilor de
catre Client cu sumele corespunzatoare in timp util, inclusiv comisioane,
tarife, taxe si impozite asociate, echivaleaza cu acordul expres al Clientului
(acord exprimat prin semnarea contractului) privind tranzactionarea
instrumentelor financiare de catre Intermediar.

(5) In cazul in care, din motive
obiective, nu este posibila stingerea obligatiilor Clientului prin interventia
Intermediarului in contul acestuia, Clientul va ramane obligat sa acopere din
alte surse sumele necesare, in termenele impuse.

Art. 15- (1) Transferul
fondurilor si a valorilor mobiliare intre conturile Clientului  se realizeaza prin cereri tip adresate
Intermediarului.

(2) In situatia inregistrarii
unui sold negativ in unul din conturile Clientului, Intermediarul are dreptul sa
initieze aceste transferuri.

                      
IV. DREPTURILE  SI  OBLIGATIILE 
CLIENTULUI

Art. 16- Clientului i se asigura  confidentialitatea informatiilor privind
tranzactiile si utilizarea  datelor
personale  conform reglementarilor
legale.

Art. 17- (1) Clientului i se va
pune la dispozitie pe un suport durabil formularul de confirmare a executarii ordinului.

(2) Clientul are dreptul sa
solicite date suplimentare privind ordinele de tranzactionare, precum si cele
referitoare la instrumentele financiare detinute si disponibilitatile din cont.

(3) Tranzactionarea de
instrumente financiare se face numai cu acordul expres al Clientului exceptand
clauzele art. 14 alin. 2 - 4.

(4) Clientul are dreptul sa
primeasca toate sumele disponibile in termen de cel mult 3 zile lucratoare de
la solicitare, exclusiv ziua solicitarii, cu exceptia sumelor necesare pentru
finalizarea tranzactiilor aflate in decontare sau a ordinelor aflate in executie
- sume platibile in maxim 3 zile lucratoare de la disparitia exceptiilor - dupa
retinerea sumelor cuvenite Intermediarului.

Art. 18- (1) Clientul a fost
informat ca Intermediarul este membru al Fondului de Compensare a
Investitorilor.

(2) In situatia incapacitatii de
plata a Intermediarului, Fondul garanteaza Clientilor eligibili in mod egal si
nediscriminatoriu instrumentele financiare sau fondurile detinute la
Intermediar, in limitele unui plafon maxim stabilit anual.

Art. 19- (1) In vederea
deschiderii conturilor de tranzactionare,
Clientul persoana fizica
se obliga sa prezinte Intermediarului dovada
identitatii si rezidentei acestuia stabilite prin documente de identitate cu
fotografie si dupa caz procura autentica pentru imputernicitul sau, precum si
informatii despre contul bancar inclusiv extras de cont. Documentul de
identitate in cazul clientilor persoane fizice ai S.S.I.F., in sensul art. 11
alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, inseamna: a) actul de
identitate pentru cetatenii romani rezidenti; b) pasaport emis de autoritatile
din Romania, in perioada de valabilitate care atesta statutul de cetatean roman,
domiciliat in strainatate; c) document national de identitate sau pasaport,
pentru cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului
Economic European; d) pasaport sau carte de identitate sau alt document
similar, pentru cetatenii din statele terte.”

Clientul persoana juridica va
prezenta in vederea deschiderii contului de tranzactionare urmatoarele
documente: a) Cel mai recent act constitutiv inregistrat la ORC; Dovada inregistrarii
ultimului act constitutiv la ORC (rezolutie si certificat de inscriere mentiuni);
Daca din actul constitutiv al societatii nu reiese clar cine este
reprezentantul sau administratorul societatii cu puteri depline, atunci se vor
atasa copii certificate a documentelor care atesta acest lucru (ex: hotarari
AGA, acte aditionale); b) Copia "Certificatului de inregistrare fiscala"
(CUI);c) Certificat constatator eliberat de catre Oficiul National al
Registrului Comertului, care sa ateste informatiile care tin de identificarea
Clientului (inclusiv reprezentant legal), nu mai vechi de 30 de zile, in
original; d) Hotararea organelor competente (conform actului constitutiv)
privind efectuarea de tranzactii, in functie de prevederile actului
constitutiv, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau
sa efectueze operatiuni pe conturile societatii si fisa de semnaturi care sa
cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze conturile; e)Copia actului de
identitate (BI/CI) a persoanei care reprezinta societatea in relatia cu
Estinvest; f)Extras de cont aferent contului bancar specificat in cadrul
formularului de deschidere de cont.

(2)Documentele prezentate de
client, vor fi acceptate daca sunt in limba romana ori engleza, iar documentele
prezentate in alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducere
autorizata in limba romana ori engleza, in cazul in care documentele originale
sunt intocmite in alta limba decat limba romana sau engleza.

(3) Clientul certifica si isi
asuma intreaga raspundere pentru realitatea si actualitatea datelor inscrise in
formularul de deschidere de cont. Clientul intelege obligatia de a-si actualiza
datele de identificare și de contact ori de cate ori este cazul si isi asuma efectele neindeplinirii
acestei obligatii.

Art. 20- Clientul sau
reprezentantul sau declara ca are capacitatea si, dupa caz, imputernicirea sa incheie
acest contract si sa efectueze tranzactii.

Art. 21 – Clientul se obliga sa
notifice Intermediarului orice modificare a datelor cuprinse in formularul de
deschidere de cont sau in notificarile subsecvente, in termen de cel mult 3
zile de la intervenirea modificarii, aducand la cunostinta Intermediarului inainte
de a transmite un ordin de vanzare sau cumparare, in caz contrar Intermediarul
va folosi datele din formularul de deschidere sau din ultima modificare valabila.

Art. 22- (1) Clientul sau
persoana autorizata se obliga sa transmita ordinele de tranzactionare in
formatul pus la dispozitie de catre Intermediar, la sediile acestuia,  pe suport durabil, purtand semnatura sa, sau
prin intermediul platformelor on-line, 
prin Internet.

(2) Clientul  isi  asuma
intreaga responsabilitate pentru orice actiune sau omisiune pe care ar face-o
Intermediarul in baza unei comunicari primite. Clientul va despagubi
Intermediarul pentru orice pretentii, pierderi, costuri si cheltuieli suferite
de catre Intermediar pentru ca a dat curs unei 
comunicari transmisa eronat sau cu rea credinta.

Art. 23- (1) Ordinele si instructiunile
Clientului pot fi transmise si prin metode alternative,  respectiv: fax sau e-mail  cu semnatura electronica.

(2) Clientul isi exprima acordul
expres cu privire la metodele alternative, prin semnarea prezentului contract,
ramanand in sarcina Clientului transmiterea anterioara a specificatiei semnaturii
electronice pe suport durabil.

Art.24- (1) Clientul se obliga sa
depuna in contul deschis la Intermediar sumele necesare pentru decontarea
tranzactiilor, comisioanele, taxele, impozitele si alte obligatii prevazute de
actele normative si de prezentul contract impreuna cu anexele sale, inainte de
transmiterea instructiunilor/ordinelor de tranzactionare.

(2) Sumele aflate in cont nu
sunt purtatoare de dobanda.   

(3) Clientul se obliga sa plateasca
sumele pentru decontarea tranzactiilor, comisioanele, taxele, impozitele si
alte obligatii prevazute de actele normative si de prezentul Contract, inainte
de a transfera dreptul de proprietate si de a gaja valorile mobiliare.

Art. 25- Neandeplinirea de catre
Client a obligatiei reprezentand alimentarea contului propriu cu sume corespunzatoare
tranzactiilor, inclusiv comisioane, tarife, taxe si impozite asociate, inainte
de lansarea oricaror instructiuni de tranzactionare, echivaleaza cu acordul
expres al Clientului (acordul fiind 
exprimat de Client in scris prin semnarea contractului) asupra interventiei
Intermediarului in conturile deschise la acesta, pentru lichidarea pozitiilor
(vanzare/cumparare) oricaror instrumente financiare, in orice moment. 

Art. 26- Clientul accepta corectiile
facute de Intermediar generate de erori neintentionate ale acestuia, cu conditia
neafectarii fondurilor sau instrumentelor financiare aflate in pastrare la
Intermediar.

Art. 27- (1)Clientul se obliga si
garanteaza ca ordinele sale vor fi emise cu respectarea practicilor si normelor
care previn abuzul de piata. Exceptand cazul in care, anterior emiterii
ordinului, Clientul va face cunoscuta Intermediarului calitatea sa de detinator
de informatii privilegiate (“insider”) in raport cu emitentul instrumentelor
financiare tranzactionate, Clientul va fi considerat ca nedetinand asemenea
informatii sau o asemenea calitate. Clientul se obliga sa notifice
Intermediarului orice detinere de valori mobiliare reprezentand 5 % sau mai
mult din totalul drepturilor de vot ale unui emitent, si intelege ca, in lipsa
notificarii prealabile, legalitatea ordinelor de tranzactionare executate de Intermediar
in contul Clientului constituie responsabilitatea sa.

(2) Clientul declara ca nu are
calitatea de persoana initiata in legatura cu nici un emitent listat pe o piata
reglementata din Romania.

(3) In situatia in care Clientul
este persoana initiata, acesta are obligatia notificarii Intermediarului prin
completarea Anexei specifice.

(4) Clientul isi asuma intreaga
responsabilitate pentru efectuarea unor tranzactii pe emitenti in legatura cu
care are calitatea de persoana initiata, fara sa fi notificat in prealabil
Intermediarul, notificarea fiind considerata valabil facuta prin completarea
Anexei aferente.

(5) Clientul se obliga sa
notifice Intermediarul in termen de 24 de ore in cazul in care apar modificari
fata de situatiile mentionate mai sus.

Art.28-(1)Daca clientul nu inregistreaza
nici o operatiune in contul deschis la Estinvest in decurs de un an de zile de
la ultima operatiune, Estinvest isi rezerva dreptul sa inceteze Contractul, cu
notificarea prealabila a Clientului in conditiile art.46(1)c).

(2) In termen de 30 de zile de
la data la care
SSIF ii notifica incetarea contractului,
instrumentele financiare existente in contul clientului vor fi transferate in
Sectiunea I a Depozitarului Central, iar fondurile banesti vor fi transferate in
contul bancar al Clientului declarat de acesta in relatia cu Estinvest si
dovedit cu extras de cont bancar. Toate taxele si comisioanele aferente acestor
operatiuni vor fi suportate de catre Client.

(3) In cazul in care Clientul nu
mentine deschis un cont bancar pe intreaga durata a prezentului Contract sau nu
mai poate fi contactat la adresa indicata in contract, atunci, in termen de 30
de zile de la data la care SSIF ii notifica incetarea
contractului, SSIF va transfera fondurile banesti detinute in numele Clientului
intr-un cont bancar deschis cu aceasta destinatie speciala, din care Clientul isi
va putea retrage fondurile banesti la care este indreptatit, cu respectarea
procedurilor bancare incidente.

                     
V. MODALITATI  DE  PLATA, 
COMISIOANE,  TAXE,  IMPOZITE 
ASOCIATE  SI  ALTE 
OBLIGATII

Art. 29- (1) Operatiunile de
alimentare a contului de tranzactionare a Clientului se fac prin virament  bancar si 
in numerar la  casieria Intermediarului.

(2) Operatiunile de plati catre
Client se fac prin virament bancar si prin mandat postal.   

Art. 30- Clientul este exonerat
de orice obligatie de plata in cazul prestarii de catre Intermediar a unui
serviciu de investitii financiare nesolicitat.

Art. 31- (1) Pentru serviciile
furnizate de Intermediar, Clientul va plati la scadenta comisioane de tranzactionare,
taxe, impozite asociate si orice alte obligatii conform grilelor anexate.

(2) Plata  comisioanelor de tranzactionare, taxelor,
impozitelor asociate si oricaror altor 
obligatii se face prin debitarea contului Clientului.

(3) Clientul a luat la cunostinta
si este de acord ca orice schimbare a comisioanelor, taxelor si impozitelor
asociate se va aplica de la momentul adoptarii noilor grile de catre
Intermediar.

(4) Clientul este de acord ca
Intermediarul sa aplice tarifele modificate fara consultarea sa prealabila.

(5) Efectuarea de operatiuni de
catre Client dupa aplicarea acestor modificari, va fi considerata de catre
Intermediar ca si acceptare a noilor tarife.

Art. 32- Pentru neandeplinirea, indeplinirea
defectuoasa sau cu intarziere a obligatiilor contractuale privind plata
instrumentelor financiare si a comisioanelor, taxelor si impozitelor asociate,
precum si a oricaror alte obligatii fata de Intermediar, Clientul va fi obligat
la plata sumelor datorate si a penalitatilor de intarziere de 0,1% pe zi intarziere
aplicate asupra sumei restante, de la data scadentei, valoarea penalitatilor
putand depasi valoarea sumei restante.

 Art. 33- (1)- Clientul are cunostinta ca veniturile din dobanzi si dividende, precum si
castigurile de capital aferente detinerilor sau tranzactiilor cu instrumente
financiare pot face obiectul impunerii conform legii nationale si/sau a conventiilor
internationale.

(2) In scopul aplicarii normelor
prevazute la articolul precedent, Clientul se obliga sa informeze
Intermediarul, pe baza de declaratie si alte documente doveditoare, cu privire
la tara sa de rezidenta fiscala. Clientul se obliga sa informeze imediat Intermediarul
cu privire la orice schimbare intervenita in ceea ce priveste rezidenta sa
fiscala in timpul derularii Contractului. Clientul este deplin raspunzator
pentru indeplinirea obligatiilor sale de ordin fiscal cu privire la veniturile
generate de contul/conturile acestuia deschis la Intermediar, respectand
normele in vigoare ale Codului fiscal roman si alte dispozitii de ordin fiscal
ale legislatiei romane.

(3) Clientul este de acord ca
Intermediarul sa transfere catre institutii abilitate informatii si documente
care atesta identitatea Clientului si rezidenta fiscala a acestuia, in scopul
stabilirii regimului de impunere aplicabil veniturilor obtinute de Client din
operatiunile realizate in baza prezentului Contract si/sau al impunerii acestor
venituri conform normelor aplicabile precum si in scopul mentinerii evidentei
contului/conturilor Clientului si al indeplinirii operatiunilor prevazute in
prezentul Contract.                  

                  
VI. NOTIFICARI SI RECTIFICARI

Art. 34-Clientul se obliga sa
comunice intermediarului orice eroare aparuta in continutul comunicarilor
primite/transmise in termen de cel mult trei zile de la respectiva comunicare.

Art. 35- (1) Orice notificare va
fi formulata in scris si transmisa personal, prin fax, sau alte mijloace
electronice de comunicare, din care poate rezulta un exemplar transpus pe
suport de hartie, si va fi trimisa in cazul Intermediarului la adresa: S.S.I.F.
ESTINVEST S.A., Focsani, Str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea, Cod postal
620018, sau la adresa de e-mail esin@estinvest.ro, iar in cazul Clientului la
adresa de corespondenta indicata in formularul de deschidere de cont sau la
adresa de e-mail comunicata.

(2) Notificarea telefonica este
prevalenta in cazuri urgente, si nu atrage raspunderea Intermediarului.

(3) In cazul notificarilor
formulate de Intermediar prin internet, acestea se vor considera valabil facute,
imediat ce vor fi accesibile pe site sau pe platforma de tranzactionare.

(4) In cazul notificarilor
formulate de Intermediar prin e-mail, acestea se vor considera valabil facute
prin simpla transmitere la adresa de e-mail comunicata  de catre Client.

(5) Notificarile scrise vor fi
considerate valabil facute: a) la data predarii, contra unei recipise semnate
sau a unei confirmari de primire, daca au fost predate personal sau prin
curier; b) la primirea recipisei semnate, pentru corespondenta trimisa
recomandat prin posta; c) la primirea confirmarii fax-ului.

                    
VII. GARANTII   SI   DECLARATII

Art. 36- (1) Clientul garanteaza
ca acest Contract a fost incheiat si va fi executat in mod legal si ca obligatiile
Clientului continute in acest Contract constituie obligatii valabile si legale.

(2) Clientul garanteaza ca va
furniza Intermediarului informatii cu privire la orice schimbare negativa
importanta in situatia sa si de asemenea ca va furniza Intermediarului alte
informatii de acest gen pe care Intermediarul le poate solicita, periodic, in
limite rezonabile (certificat de inscriere mentiuni, certificat constatator,
etc.).

(3) Clientul declara si
garanteaza faptul ca executia si derularea acestui contract nu contravine oricarei
prevederi ale actelor sale constitutive sau organizatorice sau oricaror
contracte sau instrumente in care Clientul este parte sau prin care activele
sale sunt gajate sau afectate (actiuni transferate la Intermediar etc.).

(4) Clientul garanteaza faptul ca
nu este angajat sau, de buna credinta si in masura informatiilor pe care le detine,
nu este amenintat de declansarea unor arbitraje, actionari in justitie sau proceduri
administrative al caror rezultat asteptat ar putea sa afecteze advers si
material activitatea sa viitoare sau situatia sa financiara sau va face
imposibila respectarea angajamentelor luate de catre Client prin Contract.

(5) Clientul garanteaza Intermediarului
ca: a) nu cunoaste nici un motiv care ar afecta valabilitatea transferului de
proprietate asupra instrumentelor financiare sau a unuia din atributele acestui
drept; b) are suficiente fonduri si instrumente financiare pentru a-si achita
obligatiile la timp;

(6) Clientul declara ca a luat
la cunostinta de reglementarile aplicabile pietei de capital si procedurile de
tranzactionare, precum si faptul ca ii este interzis sa lanseze ordine sau sa
efectueze tranzactii care ar putea constitui practica frauduloasa sau incercari
de manipulare a pietei.

(7) Clientul, prin semnarea  contractului, declara ca este de acord ca
Intermediarul sa inchida pozitiile (vanzare/cumparare) oricaror instrumente
financiare detinute de catre acesta, cu scopul acoperirii obligatiilor
reprezentand sume corespunzatoare tranzactiilor, inclusiv comisioane, tarife,
taxe si impozite.

Art. 37- Intermediarul garanteaza
confidentialitatea informatiilor privind tranzactiile Clientului si utilizeaza
informatiile in conformitate cu reglementarilor legale in vigoare, in afara
cazului in care informatiile sunt sau devin publice sau daca sunt cerute de o
autoritate sau instanta abilitata potrivit legii.   

                    

 

VIII. RISCURI

Art. 38- (1) Clientul recunoaste
ca a luat cunostinta si isi asuma riscurile implicate de tranzactionarea
instrumentelor financiare pe piata de capital determinate printre altele de:
fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor a randamentelor si/sau
a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb, ori a altor asemenea cauze care
nu atrag in nici un mod culpa Intermediarului.

(2) Clientul isi asuma riscul de
piata, de contraparte, de schimb valutar, operational si de decontare, asa cum
sunt acestea descrise in reglementarile privitoare la piata de capital si in
documentul de prezentare.

                    
IX. FORTA  MAJORA

Art. 39- (1) Partile prezentului
contract nu vor fi raspunzatoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare,
integral sau in parte, a oricareia dintre obligatiile lor contractuale, daca
executarea acelei obligatii va fi impiedicata ca urmare a producerii unui
eveniment imprevizibil si inevitabil, aflat in afara controlului partii care
invoca forta majora.

(2) Pentru a fi exonerata de raspundere,
partea care invoca evenimentul de forta majora este obligata sa notifice
celeilalte parti producerea acestuia, in termen de 3 zile de la aparitia sa,
atunci cand circumstantele permit, sau de la incetarea acestui eveniment, daca
partea a fost impiedicata sa faca notificarea, si sa actioneze prin toate
mijloacele care ii vor sta la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

                    
X. RASPUNDEREA  CONTRACTUALA,  REZILIEREA 
SI  LIMITELE  GENERALE 
ALE  RESPONSABILITATII

Art. 40- (1) Pentru
neexecutarea, executarea partiala sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
contractuale de catre Client, Intermediarul poate rezilia de plin drept
contractul de servicii de investitii financiare in favoarea sa fara somatie sau
punere in intarziere si fara interventia instantei  de judecata.

(2) Orice ingaduinta din partea
Intermediarului nu inlatura pactul comisoriu expres formulat.

(3) Pentru incalcarea obligatiilor
contractuale care genereaza pagube materiale, Clientul datoreaza despagubiri in
limita pagubelor produse Intermediarului, conform dreptului comun in materie. 

Art. 41- Serviciile de investitii
financiare ce fac obiectul prezentului contract sunt furnizate de Intermediar
la initiativa Clientului, Intermediarul neavand obligatia sa evalueze
oportunitatea investitiei in instrumentul financiar sau a serviciului prestat.

Art.42- (1) Intermediarul da
curs oricarei comunicari transmisa de Client in legatura cu optiunile sale
privind operatiunile pe piata financiara, considerandu-le autentice si date cu
buna credinta.

(2) Clientul  isi 
asuma intreaga responsabilitate pentru orice actiune sau omisiune pe
care ar face-o Intermediarul in baza unei comunicari primite.

(3) Clientul va despagubi
Intermediarul pentru orice pretentii, pierderi, costuri si cheltuieli suferite
de catre Intermediar pentru ca a dat curs unei 
comunicari transmisa eronat sau cu rea credinta.

(4) Intermediarul nu va fi facut
raspunzator in fata Clientului pentru actiuni care au fost omise de el in legatura
cu obligatiile sale in cadrul acestui Contract si  nici pentru pretentii solicitate in legatura
cu o astfel de omisiune, cu exceptia situatiei in care acest rezultat este
datorat unei greseli intentionate sau fraude a Intermediarului.

(5) Intermediarul nu va fi tinut
responsabil  daca documentele primite de
la Client sau de la o terta parte in numele Clientului sunt nevalabile sau
frauduloase, fie din motive de fals, prezentare incompleta sau alte motive, cu
exceptia cazului in care acestea rezulta dintr-o greseala intentionata sau
frauda a

Intermediarului.

Art. 43- Intermediarul nu va fi tinut
responsabil pentru nici o pierdere sau paguba suferita de Client, ca urmare a
executarii de Intermediar a obligatiilor stabilite prin prezentul contract, ci
doar pentru fapte de frauda.

Art. 44- Intermediarul nu va fi tinut
responsabil pentru  nici o pretentie,
pierdere, dauna sau cheltuieli de natura financiara sau de orice alta natura
provocate direct sau indirect de urmatoarele situatii, fara ca enumerarea sa
fie limitativa: a) disfunctionalitati aparute in functionarea sistemelor
electronice utilizate si/sau a sistemelor de comunicatie la distanta sau
interferentelor produse din cauze aflate in afara controlului Intermediarului,
inclusiv ca urmare a functionarii defectuoase a serviciului de Internet si/sau
erori in administrarea pietelor de instrumente financiare; b) gestionare
defectuoasa a instrumentelor financiare 
de catre Contrapartea Centrala, Depozitar,  banci custode etc.; c) incapacitatii de plata
a bancii unde Intermediarul pastreaza banii Clientului; d) anularea tranzactiilor
la solicitarea expresa a oricarei  entitati;
e) cazuri de forta majora.

Art. 45- (1) Intermediarul nu va
fi raspunzator pentru pierderile sau daunele suferite in mod direct/indirect de
catre Client sau de orice alta persoana/entitate, fara ca enumerarea sa fie
limitativa, ca urmare: a) incalcarii de catre Client a obligatiilor sale
contractuale; b) transmiterii de catre Client a ordinelor/instructiunilor prin
una din urmatoarele metode: fax, in conditiile in care documentul care a fost
transmis este ilizibil; e-mail fara semnatura electronica; c) accesarii
sistemului on-line de catre o persoana neautorizata.

(2) Intermediarul nu va fi tinut
responsabil pentru  nici o pretentie,
pierdere, dauna sau cheltuieli de natura financiara sau de orice alta natura
provocate direct sau indirect de invalidarea unei tranzactii bursiere cu IFD in
urmatoarele situatii : a) disfunctionalitati aparute in functionarea sistemelor
electronice utilizate pe Piata Derivatelor si/sau a sistemelor de comunicatie
la distanta si/sau erori in administrarea Pietei Derivatelor; b) incalcari
flagrante ale reglementarilor aplicabile Pietei Derivatelor; c) la solicitarea
motivata a Contrapartii Centrale, in conformitate cu reglementarile proprii; d)
la solicitarea
A.S.F.; e) in cazuri de forta majora.

(3)  Intermediarul nu va fi tinut responsabil pentru  nici o pretentie, pierdere, dauna sau
cheltuieli de natura financiara sau de orice alta natura provocate direct sau
indirect de rezolutiunea de plin drept (pact comisoriu de grad IV) a unei
tranzactii bursiere, ca urmare a solicitarii scrise a Depozitarului Central.

                 XI. INCETAREA  CONTRACTULUI

Art. 46- (1) Prezentul contract inceteaza
in urmatoarele conditii: a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, in
cazul in care Clientul sau Intermediarul isi exprima optiunea de incetare a
contractului, cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii duratei pentru care a
fost incheiat; b) prin acordul partilor; c) prin denuntare unilaterala de catre
oricare dintre parti, cu acordarea unui preaviz de 30 de zile celeilalte parti
exceptand contractul la distanta; d) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca
a Clientului persoana fizica;  d)
insolvabilitatea, falimentul Clientului persoana juridica; e) daca in termen de
un an Clientul nu inregistreaza nici o operatiune in contul sau deschis la
Intermediar, Intermediarul poate inceta Contractul cu notificarea prealabila a
Clientului, avand dreptul de a retine din contul acestuia comisioanele,
tarifele, taxele si impozitele asociate precum si orice alte obligatii datorate
de catre Client; f) cand intervine rezilierea contractului pentru neindeplinirea
obligatiilor contractuale de catre Client.

(2) La denuntarea contractului,
Intermediarul poate lichida instrumentele financiare ale Clientului pentru a
stinge orice obligatie, ca rezultat al unui angajament al Clientului.

(3) La incetarea Contractului,
toate datoriile catre Intermediar conform acestui Contract vor deveni certe,
lichide si exigibile (platibile imediat).

                  
XII. CLAUZE  DE  NULITATE

Art. 47- (1) Daca una sau mai
multe prevederi ale prezentului Contract devin invalide, ilegale sau
neaplicabile in orice fel, validitatea, legalitatea sau aplicabilitatea
prevederilor ramase in Contract nu vor fi afectate sau primejduite.

(2) Cu toate acestea, partile
sunt de acord sa depuna toate diligentele necesare pentru a atinge scopul
prevederilor invalide prin intermediul unor noi prevederi valide din punct de
vedere legal.

                  
XIII. LITIGII

Art. 48- (1) Prezentul contract
este guvernat de legea romana.

(2) Orice litigiu dintre parti, in
legatura cu interpretarea si/sau executarea prezentului contract, daca nu va
putea fi rezolvat pe cale amiabila, va fi supus spre solutionare instantei
judecatoresti de la sediul
Intermediarului. Pentru solutionarea
litigiului pe cale judecatoreasca, este necesara indeplinirea conditiei unei intalniri
prealabile a partilor in vederea solutionarii pe cale amiabila a diferendului
intervenit, partile incheind spre dovada un proces-verbal.

(3) In cazul in care o clauza
din prezentul contract este declarata nula, aceasta va fi inlaturata si nu va
afecta valabilitatea celorlalte clauze ale contractului. Partile convin ca,
odata cu inlaturarea clauzei nule, aceasta sa fie inlocuita de catre parti cu o
alta clauza, conforma cu spiritul prezentului contract, daca aceasta priveste
un element esential al contractului.

Art. 49- Termenii si conditiile
contractuale precum si informatiile prealabile si ulterioare se comunica in
limba romana.

Art. 50- (1) Clientul declara
faptul ca: a luat la cunostinta de politica Intermediarului de executare a
ordinelor si isi exprima acordul cu privire la aceasta; intelege termenii
contractului; a luat cunostinta de Documentul de prezentare prevazut de
Regulamentul nr. 32/2006, acesta fiindu-i inmanat anterior semnarii prezentului
Contract; inainte de incheierea contractului si in prealabil furnizarii
serviciilor de investitii sau serviciilor conexe, i-au fost aduse la cunostinta
informatiile prevazute la art. 109 din Reg. CNVM nr. 32/2006; isi asuma
riscurile ce decurg din tranzactiile cu instrumente financiare; a luat cunostinta
ca datele, informatiile, analizele si celelalte materiale prezentate de catre
Intermediar prin orice modalitate ca urmare a semnarii prezentului Contract
sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marca si alte drepturi de
proprietate intelectuala.

(2) Clientul se obliga sa nu
utilizeze aceste materiale sau continutul acestora, in alte scopuri decat cele
prevazute in prezentul Contract, fara autorizatia prealabila scrisa a
Intermediarului si/sau a titularului dreptului.

(3) Clientul se obliga sa pastreze
confidentialitatea asupra informatiilor referitoare la Intermediar, serviciile si
informatiile oferite de acesta.

          Contractul, anexele si grilele, care
fac parte integranta din contract, se incheie in doua exemplare originale.

 

        Clientul isi da consimtamantul pentru
ca S.S.I.F. ESTINVEST S.A., prin
intermediul serviciilor prestate, sa prelucreze datele sale cu caracter
personal in scopul exclusiv de prestare de servicii de investitii financiare in
conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 297/2004 privind piata de
capital, in baza autorizatiei eliberate de catre Comisia Nationala a Valorilor
Mobiliare (CNVM). Datele vor fi dezvaluite institutiilor implicate conform
Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, si anume: operator de piata/operator
de sistem, Depozitar Central/registre independente, Casa de Compensare, Fondul
de Compensare al Investitorilor (daca va fi cazul) si Autoritatii de
Supraveghere Financiara.

Clientul declara ca
a luat la cunostinta faptul ca in conformitate cu prevederile  Legii nr. 677/2001, beneficiaza de dreptul de
acces, de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, se va
putea adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul Operatorului. De asemenea, ii este recunoscut dreptul de a se adresa justitiei. Datele
Clientului nu vor fi transferate in strainatate.

 

         
CLIENT,                                                                         
      INTERMEDIAR,

Numele si prenumele/

Denumirea
persoanei juridice :                            
           Control intern           Conducerea societatii

_____________________________                           _________________
____________________

 

Semnatura _______________________ 


 1
 
Documente

Puteti descarca aici variantele PDF ale contractului, formularelor de deschidere de cont pentru persoane fizice si persoane juridce

 
Trimite unui
prieten
Tipareste
pagina
Solutionarea alternativa a litigiilor in domeniul financiar non-bancar
www.salfin.ro
Bursa de valori Bucuresti
www.bvb.ro
Depozitarul Central
www.depozitarulcentral.ro
Comisia nationala de valori Mobiliare
www.asfromania.ro
Banca Nationala a Romaniei
www.bnr.ro
 
 
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE  |   TERMENI SI CONDITII  |  HARTA SITE  |   SANCTIUNI INT. ©2003 Estinvest SA. Toate drepturile rezervate.